Realizátor: Sdružení TEREZA
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Průřezové téma Environmentální výchova si za hlavní cíl klade environmentálně odpovědné jednání žáků v oblastech: ekomanagement, politická angažovanost, právní akce, spotřebitelství a přesvědčování. Přijetí takového odpovědného jednání předpokládá, že žáci rozvíjí svoji citlivost a vztah k přírodě, rozumí základním principům fungování ŽP, analyzují problémy a konflikty, rozvíjí výzkumné dovednosti a znají konkrétní nástroje, které jim pomáhají přenést znalosti a dovednosti do praxe ve chvíli, kdy se rozhodnou environmentálně odpovědně jednat
Realizátor: Gemini, o. s.
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Cílem průřezového tématu Výchova demokratického občana je motivovat žáka k celoživotní participaci ve společnosti a k uchovávání hodnot demokracie. Dále vybavit žáka znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a nástroji, které mu umožní orientovat se ve společensko-politických oblastech a mít na ně vliv. "Demokracie není to, co máme, ale především to, co děláme a jak jednáme." Záměrem Výchovy demokratického občana je tedy utvořit ze školy model demokratického společenství.
Realizátor: Projekt Odyssea
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Hlavním cílem OSV "je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, a to zejména tím, že pomáháme každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti". Valenta, J. (2006).
Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Multikulturní výchova je dynamickou pedagogickou disciplínou reagující na současné společenské změny. Spolu se školskou reformou vstoupila také do českých škol. Současná multikulturní výchova se zaměřuje nejen na soužití různých skupin v jednotlivých zemích, ale především připravuje dnešní žáky na jejich budoucí život v propojeném globalizovaném světě. Učí je orientovat se ve vlastních hodnotách a identitách a v identitách a hodnotách druhých. V neposlední řadě učí žáky reflektovat hodnoty celých společností, států a globálních celků dneška. Klíčovými termíny multikulturní výchovy jsou diverzita, identita, kultura, odpovědnost, lokální a globální občanství. Multikulturní výchova by tedy měla být cestou jak budovat v žácích kompetence pro život v pluralistické otevřené společnosti a pro aktivní občanství.
Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Hlavním cílem VMEGS je umožnit žákům, aby vnímali sami sebe jako součást globální společnosti a byli si vědomi dopadů svého každodenního chování a jednání nejen na skupiny lidí a místo, kde žijí, ale také na to, jaký mají nebo mohou mít dopad v globálním kontextu. VMEGS by měla přispět k lepšímu porozumění aktuálním ekonomickým, sociálním, politickým, enviromentálním i kulturním procesům, které ovlivňují naše životy.
Realizátor: Kritické myšlení, o. s.
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Cílem průřezového tématu Mediální výchova je naučit žáky získat odstup od komunikace s médii a uchovat si nebo vybudovat si nezávislost na tom, co sdělovací média nabízejí. Mají porozumět jak roli médií ve společnosti, tak své roli jako jejich uživatele. Zároveň s tím se naučí bezpečně a přínosně do této komunikace vstupovat. K poučení a inspiraci mohou učitelé využít zejména publikaci M. Mičienky a J. Jiráka "Základy mediální výchovy", Portál 2007. Vlastní přehled cílů a očekávaných výstupů Mediální výchovy podávají materiály zpracované pro tento projekt.
Realizátor: Kritické myšlení, o. s.
Očekávané výstupy Učební jednotky
Podmínky realizace Příklady dobré praxe
Informační zdroje Materiály ke stažení
Dlouhodobým cílem v oblasti čtenářství, ke kterému by měla škola směřovat, je vychovat z každého žáka nezávislého a přemýšlivého čtenáře. Čtenář nezávislý nepotřebuje vedení při čtení – dokáže si poradit s texty, s nimiž se v životě potká, a využije je užitečným způsobem. Čtenář přemýšlivý svobodně uvažuje o obsahu i smyslu textu a o tom, jak text jako nástroj komunikace odráží zájmy svého autora a jak hovoří konkrétně k němu jako jedinečnému čtenáři i ke čtenářské komunitě.