Zde je k dispozici přehled osvědčených informačních zdrojů k jednotlivým průřezovým tématům a čtenářství. Konkrétně se jedná o knihy, výuková CD a DVD, webové stránky a další materiály.Mediální výchova Environmentální výchova
Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova
Čtenářství