Zde naleznete seznamy očekávaných výstupů k jednotlivým průřezovým tématům a čtenářství pro žáky 9. třídy základní školy. Jedná se o nabídku toho, k čemu můžeme žáky během základní školní docházky vést. Smysl očekávaných výstupů spatřujeme především v tom, že přesněji vymezují hranice toho, co chceme žáky naučit. Chceme-li žáky skutečně v oblastech průřezových témat a čtenářství rozvíjet, je nutné mít přesnou představu o tom, k čemu je konkrétně chceme vést a co chceme hodnotit.


Výzkumný ústav pedagogický zveřejnil doporučené očekávané výstupy (DOV) jednotlivých průřezových témat. Potřeba směřovat vznikající učební jednotky "přípravy na hodiny (výukové celky)" k jasněji vymezeným cílům, než nabízí RVP ZV, nás podobně jako VÚP vedla k formulaci očekávaných výstupů pro každé průřezové téma a čtenářství. U některých průřezových témat (OSV, VDO, MV) se prezentované výstupy liší od výstupů nabídnutých VÚP. Zdůvodnění odlišností je součástí dokumentů s výstupy jednotlivých průřezových témat.


Zveřejněné učební jednotky, přípravy na hodiny (výukové celky) vycházejí ze zde prezentovaných očekávaných výstupů.Mediální výchova Environmentální výchova
Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova
Čtenářství    

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy2.php on line 76

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy2.php on line 76

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy2.php on line 76