Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Potravní řetězce Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Učební jednotka si klade za cíl, aby žáci sami přišli na to, proč jsou v přírodě potřeba funkční potravní řetězce a co se stane, když člověk do přirozeného fungování bez přemýšlení zasáhne. V evokaci se žáci zamýšlí nad tím, jaká rizika s sebou narušený potravní řetězec nese. Ve fázi uvědomění si nových informací analyzují text a vyhledávají odpovědi na připravené otázky a úkoly. Zejména se zamýšlejí nad způsoby, jak poškozený potravní řetězec „spravit“. Pracují nejdříve samostatně, poté ve skupinách chystají prezentaci pro zbytek třídy a nakonec své myšlenky představují, odpovídají na případné dotazy, diskutují. Závěr učební jednotky je věnován reflexi, kdy si žáci sami pro sebe ujasní a shrnou potřebu funkčních potravních řetězců.
Rozsah: 80-90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4, 5
Název: Poznávání lidí Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci na základě úvodní aktivity a přečteného textu vyvozují, jak poznávat lidi kolem sebe a jak se nenechat ovlivnit prvním dojmem. Pracují převážně formou skupinové práce, během které si mj. zopakují větné členy.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Pozvánka na nebe Autor: PhDr. Dana Marková, Mgr. Jana Smíšková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Jde o jednoduchou sociometrickou hru Moje nebe. Děti zapisují na svém „nebi“ 7 spolužáků, se kterými by jim bylo dobře, pozvaly by si je k sobě. Pracují samostatně, vzájemné preference si pak vyjadřují v prožitkovém kruhu. Lekci reflektují aktivitou Jedním slovem. Při hodnocení se pracuje se sebehodnocením a se zpětnými vazbami učitele k činnostem žáků – viz hodnocení.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4
Název: Pravidla komunikace a slušného chování Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci společně vytvoří třídní pravidla, která chtějí dodržovat v rámci slušného chování a pro kvalitní fungování třídy jako celku. Konečným výstupem je společný návrh třídních pravidel chování a komunikace sestavený z podkladů jednotlivých skupin.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Třídnické hodiny, Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Příběhy bezpráví Autor: Mgr. Ilona Sochorová Kotačková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Učební jednotka je součástí projektu Příběhy bezpráví – konkrétně byla náplní literárního semináře. Žáci pracují s textem pomocí metody kritického myšlení – trojitý zápisník.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Dějepis
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8, 9
Název: Příbuzenské vztahy v rodině Autor: Mgr. Jitka Krausová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci pojmenovávají členy rodiny na základě příbuzenských vztahů. Při práci ve skupině rozhodují o pravdivosti výroků, které se týkají rodiny.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Přidej se k nám Autor: Mgr. Jana Smíšková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Učební jednotka se věnuje zkušenostem spojeným s příslušností ke skupině. Sleduje, jak jsou skupiny formovány a jak fungují jejich vnitřní skupinová pravidla. Pomáhá žákům zamyslet se nad tím, zda tato skupinová pravidla přijmout a za jakou cenu. Žáci ve skupinkách rozehrávají situační scénky, svá zamýšlení reflektují samostatně pomocí volného psaní nebo pětilístku. Při hodnocení se pracuje se sebehodnocením a se zpětnými vazbami učitele k činnostem žáků – viz hodnocení.
Rozsah: 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6
Název: Problémy Afriky Autor: Mgr. Ondřej Bartůšek, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená pojem africký problém. Ve skupině řeší, které ze zadaných problémů Afriky, jsou pro ně důležité, a jak by se daly problémy řešit. .
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 7
Název: Problémy našich řek Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Výuková jednotka se zabývá problémy a konflikty, které mohou vzniknout v důsledku lidských zásahů do vodních toků. Vede i k zaujetí a zdůvodnění osobního stanoviska a ke hledání cest, jak přispět ke zmírnění či řešení vybraného konfliktu. Žáci pracují převážně ve skupinách, v nich se zabývají dílčími aspekty a následně učí ostatní formou, kterou si sami zvolí.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Profil na internetu Autor: Mgr. Dagmar Mikulášková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci si vytvoří vlastní papírový profil takový, jaký by ho chtěli mít na internetu. Na základě prožitku si ujasní, zda by profil na internetu chtěli mít, jaké k tomu mají důvody a jak jim má profil sloužit. Pracují většinou samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296