Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Dívčí válka Autor: Mgr. Monika Fiebigerová, ZŠ Liberec
Anotace: V této hodině se žáci seznámí s metodou čtení s předvídáním, s pověstí Dívčí válka, pokusí se uvědomit si rozdíly mezi postavením žen kdysi a dnes, pokusí se zformulovat své názory na vzájemný vztah dívek a chlapců v třídním kolektivu.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Název: Domácí mazlíčci Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci popisují, nad čím by měli přemýšlet dříve, než se pustí do chovu domácích mazlíčků, jaké s tím mohou být problémy a jak být zodpovědným chovatelem. Postupují od vlastního zamyšlení, přes získání informací formou skládankového učení až k tvorbě Desatera správného chovatele metodou řeky.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4, 5
Název: Domácí užitková zvířata Autor: Mgr. Eva Macková , ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci si uvědomí a vybaví své dosavadní znalosti v oblasti chovu domácích užitkových zvířat, objasní si význam slova užitek.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Dopis - dovolená v Řecku - výpočty nákladů Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Učební jednotka je zaměřena na rozvoj čtenářství, žák pracuje samostatně, využívá matematických znalostí žáka 5. ročníku, třídí informace, zodpoví otázky, zaznamená je do příslušné tabulky. Žák samostatně čte text, snaží se pomoci chlapci, který se chce vydat na dovolenou se svou rodinou k moři. Pomáhá mu vypočítat cenu zájezdu a najít nejoptimálnější variantu. V textu jsou zakomponovány početní úlohy. Předpokladem je, že žáci využijí svých matematických znalostí.
Rozsah: 45 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Čtenářství
Ročník: 5
Název: Dopravní výchova a bezpečnost v silničním provozu Autor: Mgr. Aleš Dlouhý, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci pracují s textem z knihy R. Goscinnyho Malý Mikuláš. Na základě vlastních zkušeností a analýzy textu předvídají, jak bude děj dále pokračovat. Informace přečtené v textu budou porovnávat se znalostmi z oblasti dopravní výchovy a bezpečného chování v silničním provozu. Žáci pracují samostatně i ve skupinách.
Rozsah: 60 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4
Název: Druhy elektráren Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci si nejprve prohlédnou fotografie jednotlivých druhů elektráren, následně odpoví na dvě otázky. Pracují ve skupinách (domovské a expertní) – zjišťují informace k jednotlivým druhům elektráren a určují jejich výhody a nevýhody. Na závěr se vysloví pro jeden druh elektrárny a svoji volbu zdůvodní.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Ekologická stopa Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci se seznámí s konceptem ekologické stopy, pomocí internetové kalkulačky spočítají svoji vlastní stopu a konfrontují ji s hodnotami světovými i národními. Žáci též pomocí dostupných případových studií zkoumají ekostopu různých typů činností i různých výrobků. Přemýšlejí, jak svými rozhodnutími a vzorci chování ovlivňují velikost své ekostopy a uvažují o možnostech, jak tuto stopu snížit. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i frontálně (v rámci diskusí). Jednotka využívá model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Emoce v naší třídě Autor: PhDr. Dana Marková, Mgr. Jana Smíšková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Pomocí tradičních pohádkových příběhů a výtvarné techniky se žáci seznamují se svými emocemi, s převládajícími emocemi ve třídě, sebeovládáním a relaxačními technikami. Pracují samostatně i ve skupině. Vytvoří „obrázek“ čtyř základních emocí. Při hodnocení se pracuje se sebehodnocením a se zpětnými vazbami učitele k činnostem žáků – viz hodnocení.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4
Název: Environmentální problémy a konflikty Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Tato výuková jednotka vysvětluje pojmy problém, konflikt, environmentální problém a environmentální konflikt a seznamuje žáky s problematickým a konfliktním charakterem různých jevů. V jednotce je využit model E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis, Výchova k občanství, Zeměpis
Témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Evropa zavádí letní čas Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o vyučovací hodinu, ve které žáci na základě přečteného textu pomocí tzv. metody INSERT zjišťují známé, nové a sporné informace o zavádění letního času v Evropské unii a tím i v České republice. Rozhodují se, zda by se přiklonili ke zrušení letního času a hledají argumenty pro svá vlastní rozhodnutí. S textem žáci pracují individuálně. V rámci skupiny diskutují a argumenty pak prezentují před třídou. Během práce odpovídají na úkoly v pracovním listu.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296